chinese swordsmanship, japanese swordsmanship, musashi, book of five rings, go rin no sho, kenjutsu, kendo, ryuha, koryu, munenori,